Ryssgraven i Högsnäs

En gammal skröna i Högsnäs är historien om ryssgraven som är eller var belägen ca 100 m sydsydväst Djuptjärn. Upprinnelsen skall ha varit den stora hemsökelsen som drabbade Härnsösand med omnejd på 1720-talet. By, Skedom och Torrom blev svårt ansatta.

 

Enligt skrönan skulle några från de här byarna ha varnat och lierat sig med Högsnäsborna, så att när plundrarna kom fram till Högsnäs utbröt ett regelrätt krig, vilken koalitionen gick segrande ur, och inkräktarna drevs iväg. Två eller tre av inkräktarna hade mist livet, och skulle ha begravts på den nämnda platsen. Anledningen till att graven placerades söder om Kroktjärn var förmodligen för att den låg en bit utanför själva byn. Vägen från Åvike till Norrstigen var ännu ej byggd, och jordbruket som idag innehas av makarna Sandelius hade sina byggnader på andra sidan Gårdstjärnen där än i dag grundstenarna står kvar och på centimetern stämmer med de hus som finns idag på den nya platsen. De hade helt enkelt timrats ner och flyttats när nya vägen byggts. Innehavarna av det jordbruket till i mitten av 1900-talet Edvard och Hanna Eriksson hade en son som hette Rune, vilken har talat om för mig hur han som barn följde med den legendariska Önnes Johanna på våren för att iordningställa och smycka graven. Tant Eriksson, Runes mamma, tillhandahöll blommor som planterades. Johanna tyckte att det var så ”styggt” att de här soldaterna skulle ligga så här ensamma i skogen i främmande land, som hon uttryckte det. Mycket tyder på att graven mer eller mindre vårdades och respekterades av byborna fram till mitten av 1900-talet.

 

Idag är graven omöjlig att lokalisera. Jag har varit där flera gånger och letat men inte lyckats hitta något som skulle kunna vara en grav. Rune, som på sin ålders höst blev gravt handikappad beskrev utförligt var den låg, men det var ändå inte möjligt att hitta graven. Nu är Rune borta och det är de flesta från den tiden.

 

Såna här saker fick en plats i folks tankar och medvetande, men får idag ofta ge vika för det flöde av katastrofer och händelser som vi dagligen blir matade med.

I nästa generation finns det väl förmodligen ingen som har hört talas om ryssgraven i Högsnäs