Häggdångers skola 100 år 2010

 

1903 påbörjades diskussioner om nytt skolhus för Kyrkskolan. En fond på 1000 kr avsattes för framtida inköp av mark för det nya skolhuset, och i och med detta påbörjades en flera år lång diskussion om var det nya skolhuset skulle ligga. Skulle befintlig skoltomt utökas? I så fall åt vilket håll? Eller skulle skolan byggas på en helt ny plats? Man diskuterade flera alternativ, som att införliva den sk barnmorsketomten som låg i anslutning till skolan eller utöka mot kyrkvallen eller köpa till en bit mark av Söderström, men om någon av dessa planer skulle beslutas, måste även vägen flyttas och detta ansågs om en kostsam åtgärd. Fördelen med att vara kvar på befintlig tomt var att skolan skulle ligga intill kyrkan och då skulle också inrättas ett ”kommunalrum”.

 

Vid kyrko- och skolrådet den 20 oktober 1905 framfördes ett förslag att lägga det nya skolhuset på ”Pikhammaren”, som låg vackert och ägdes av Wängman. Kostnaden skulle bli 1000 kr. Synpunkter på detta förslag var att tomten var något för liten och att priset var för högt. Förutom skolhus skulle finnas plats för lek, planteringsland och nödvändiga bodar som vedbod och förråd. Skollärare Gerdin var angelägen om ett nytt skolhus och vädjade om ett snabbt beslut.

 

Vid kyrko- och skolrådet den 22 juli 1906 framfördes ytterligare ett förslag, och detta var den sk ”Sluggärdan” som ägdes av Olof Höglund Skedom. Denna tomt skulle kosta 500 kr och var större till ytan är ”Pikhammaren”. Detta var alltså det minst kostsamma förslaget. Ett eventuellt problem kunde bli att ny väg måste byggas till skolan och den måste gå över  Wängmans mark. Man tyckte dock att detta var det bästa förslaget och beslutade vid kyrko- och skolrådet den 16 september 1906 att det nya skolhuset skulle byggas på ”Sluggärdan”. Beslutet bifölls även av folkskoleinspektören

 

Men vid kyrko-och skolrådet den 11 oktober 1906 vill PK Bylund att beslutet att bygga nytt skolhus på ”Slugggärdan” skulle upphävas¸ och att det nya skolhuset i stället skulle byggas på ”Örntegan” som låg väster om kyrkogården och ägdes av Eli Wängman.

Beslutet blev:

a)      Att ej upphäva beslutet

b)      Att inlagan om god vattentillgång på ”Örntegan” var missvisande och ej tillförlitlig

c)      Att inget talar för att ”Örntegan” är lämplig som skoltomt

Skollärare Gerdin som började bli otålig skrev en inlaga till kyrko- och skolrådet där han

”vädjade till församling och skolråd att låta alla personliga och lokala intressen vika, och i stället med allvar skrida till verket och med det första begynna skolans uppförande å den tomt som folkskoleinspektören godkänt”

 

Detaljplanering och byggnation av den nya skolan kunde alltså börja. Arkitekt Wahrgren Sollefteå hade precis ritat en ny skola till Bodum och dessa ritningar passade även för Häggdånger. Man ville dock försäkra sig om att skola skulle bli minst 25 fot lång då befolkningsutvecklingen visade att barnantalet var i stigande. Ett avsteg från ritningen gjordes då man i Häggdånger ej byggde källare  under skolhuset eftersom det ansågs för kostsamt.

 

För att finansiera byggnationen togs ett lån på 10 000 kr på 20 år. Byggmästare var P Jonsson som fick totalentreprenad

Stengrunden lades 1907, virke till byggnationen skulle tas fram vintern 1908, väggar och tak sattes upp sommaren 1908 och sommaren 1909 skulle skolan målas invändigt.

Invigningen planerades till den 1 jan 1910, där man särskilt betonade vikten av att införskaffa en flaggstång till invigningen. De vuxna skulle serveras kaffe för 25 öre

 

En viktig fråga var hur man skulle lösa vattentillgången. På tomten fanns en gammal igenstenad brunn och den 12 mars 1907 fick O Olsson från Vestansjö i uppdrag att gräva en ny brunn i anslutning till den gamla igenstenade.